دستاوردهای جدید

طراحی وساخت کارخانهای نمک بروش سرد(هیدرومیلینگ)یا سالکس (salex)وتغیر کارخانهای شستشو به هیدرومیلینگ بر اساس تایید وزارت بهداشت